Autentificare

Inregistrare

Autentificare
sau Revocare

NUTRIENTUL Group

Autentificare

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CLIENTI PERSOANE JURIDICE SI ALTE CATEGORII DE ENTITATI PROFESIONALE

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, care reglementeaza conditiile prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal din perspectiva obligatiilor impuse de noul cadru lega in privinta metodelor, limitelor si scopurilor prelucrarii - si a celor asociate protectiei acestor date pe intregul flux de colectare, procesare, stocare, transmitere si arhivare

Prin prezenta, va informam in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal - efectuata in derularea relatiei contractuale (comerciale) pe care o avem cu compania dumneavoastra, sens in care va facem cunoscut faptul ca, in interesul executarii acestui raport contractual, NUTRIENTUL SA detine si utilizeaza urmatoarele date apartinand reprezentantilor si/sau imputernicitilor societatii dumeavoastra, dupa caz:

  • Nume - Prenume REPREZENTANT / IMPUTERNICIT (DELEGAT)
  • Adresa de email (personalizata)
  • Numar de telefon din reteaua mobila

Datele mai sus mentionate sunt necesare in vederea comunicarii facturilor fiscale emise in contul produselor si/sau a serviciilor furnizate in baza contractului sau a comenzilor, respectiv in vederea facilitarii

Durata stocarii si utilizarii datelor urmeaza indisolubil soarta si termenul contractului comercial.

Prelucrarea lor in conditiile si cu respectarea limitelor aratate nu necesita un consimtamand din partea dumneavoastra - fiind realizata in baza unui TEMEI CONTRACTUAL. O eventuala opozitie legata de prelucrarea datelor cu caracter personal mai sus mentionate, determina imposibilitatea executarii contractului / livrarii marfurilor / furnizarii serviciilor si transmiterii facturilor.

In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, persoana vizata poate uza de dreptul de a avea acces la datele de mai sus, de dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau modificarea datelor, de a se opune prelucrarii si/sau de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor - avand totodata si dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere sau justitiei.

Ca entitate partenera va revine sarcina de a ne notifica cu privire la orice modificare adusa datelor furnizate pe parcursul derularii relatiilor contractuale - pentru a facilita efectuarea operatiunilor asociate stergerii sau modificarii acestora (cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale conferite persoanelor vizate)

La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, NUTRIENTUL SA  respecta cu strictete cadrul legal in vigoare privind protectia datelor si a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat.

Certificari

S-au făcut investiţii în fluxul tehnologic al silozului de cereale.

Presa

Am construit de asemnea o instalaţie de extrudare a

FAQ

Puncte de lucru răspândite pe teritoriul judeţului Bihor:

Copyright by Nutrientul Group. All rights reserved.